WELKOM

Wij zijn de Maria Parochie in de Pax Christi kerk aan de Mathenesserdijk 23 te Rotterdam. Er is er elke eerste en derde zondag van de maand een viering om 9.30 uur. De kerk is geopend vanaf 9.00 uur. U bent van harte welkom.

In september 2019 vierde de Pax Christikerk haar 25 jarig bestaan.

ONZE PAROCHIE

De Pax Christi is een kleine bescheiden geloofsgemeenschap. We roeien met de riemen die we hebben. Veel parochianen helpen met hart en ziel wekelijks mee om de parochie goed verzorgd te laten draaien. We heten u graag welkom in onze kerkelijke gemeenschap.

Ons parochieblad de Drieluik wordt nog maar een enkele keer uitgereikt. Tegenwoordig krijgen alle parochies in de federatie Rotterdam Rechter Maasoever  (RRM) een gezamenlijk blad met informatie.  Speciale informatie wordt nog per locatie gegeven.

Wij zijn de Maria Parochie en delen onze Pax Christi kerk met de Surinaamse Parochie Petrus Donders. De Petrus Donders Parochie heeft elke 2e en 4e zondag van de maand om 13.00 uur viering.

NIEUWS

Pastoraat Oude Wijken vanuit de Pax Christikerk
Vanaf januari 2022 is het Pastoraat Oude Wijken gevestigd in de Pax Christikerk.

Hein Steneker, pastoraal werker, is door de bisschop benoemd om dit werk op te zetten.

Het Pastoraat Oude Wijken (POW) is een vorm van sociaal pastoraat, gebaseerd op en geïnspireerd door het Evangelie en de Sociale Leer van de r.-k. Kerk. Het wil in oude stadswijken, zoals Delfshaven, mensen en groepen bijstaan die het moeilijk hebben, ongeacht hun afkomst en religie.

Wat je de minsten der mijnen hebt gedaan, dat heb je aan Mij gedaan!’ (Mt. 25, 40)

Wilt u kennis maken met of een beroep op Hein Steneker doen, dan kunt u hem bellen of e-mailen:
Telefoonnummer:     06-12458146
e-mail:                         h.steneker@bisdomrotterdam.nl

Bezoekadres:             Pax Christikerk, Mathenesserdijk 23, 3027 BA Rotterdam

Vrouwenclub

Mei 2024
Marlies van der Poel  heeft vanaf januari 2022 met veel enthousiasme en inzet een vrouwenclub van ongeveer 20 vrouwen – waarvan de thuissituatie niet altijd in orde is – geleid. Iedere zaterdag van 12.00 tot 15.00uur konden de vrouwen elkaar ontmoeten in de Abtzaal  van de kerk  een spelletje doen , knutselen of handwerken. Soms werd een spreker uitgenodigd. Helaas heeft Marlies dit werk gestopt om meer tijd te kunnen besteden aan haar gezin en familie. Het werk in de wijk vraagt meer van haar tijd. Ook het voorzitterschap van de beheercommissie en  vrijwilligerswerk voor de Pax Christi heeft Marlies opgezegd .
Marlies hartelijk dank voor alle inzet!!

Jubileum

Mei 2024

In 2024 bestaat de Pax Christi 30 jaar. Veel van de oudere parochianen hebben aan de wieg gestaan van dit kerkgebouw. Destijds hebben zij daarvoor met verdriet afscheid genomen van hun oude parochiekerken: de H. Petrus, H. Antonius Abt, de H. Hartkerk en de H. Nicolaas. Ze hebben met elkaar de schouders eronder gezet om van deze nieuwe parochie -gemeenschap een eenheid te smeden. En dat is gelukt!  Nieuwe parochianen voelen zich in korte tijd thuis door de aangename sfeer en worden bij het koffie drinken na de dienst in de kring opgenomen.

We willen dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan en zijn bezig met plannen daarvoor.

Stichting Diaconaal Steunfonds Pax Christi

maart 2020

Stichting Diaconaal Steunfonds Pax Christi doneert jaarlijks aan een aantal stichtingen in en rondom Rotterdam-west. Hierbij gaat het om steun op religieus en/of maatschappelijk gebied voor o.a. vluchtelingen, zwerfjongeren en minder draagkrachtigen. Het diaconaal steunfonds is samen gegaan met de P.C.I. van de Lambertuskerk en geldt voor de hele H.Mariaparochie.

In memoriam

Pastor Christoffel (Chris) Nicolaas Bergs (12 maart 1952 – 17 mei 2019)

Vrijdag 17 mei 2019 jl. overleed pastor Chris Bergs op de leeftijd van 67 jaar. Jarenlang was hij onze pastoor. Na een voltooide opleiding aan de pedagogische academie en de studie theologie ontving hij op 24 oktober 1981 de priesterwijding. Hij was als kapelaan, pastoor en deken werkzaam op diverse plaatsen in het bisdom Rotterdam. In 2002 werd hij benoemd tot pastor van de parochie H.H. Laurentius en Elisabeth, de Pax Christi en in 2007 ook van de Surinaamse parochie Petrus Donders.

Pastor Bergs was zich bewust van zijn ambt en ging graag met mensen om. Hij voelde zich thuis in de Pax Christi. In zijn hart bleef hij ook de jongen van Rotterdam Zuid waar hij was opgegroeid. Hij hield van een goede sfeer, nam graag deel aan de gemeenschappelijke maaltijden en de ontmoetingsdagen. In samenwerking met de vrijwilligers liet hij ruimte voor ieders eigen talent.

Het was inspirerend hem als priester, als mens mee te mogen maken. Moge hij rusten in vrede voor Gods aanschijn.

VIERINGEN

Er is er elke eerste en derde zondag van de maand een viering om 9.30 uur. De kerk is geopend vanaf 9.00 uur. U bent van harte welkom.

Op elke 2e en 4e zondag heeft de Surinaamse Parochie Petrus Donders een viering om 13.00 uur. Zowel Kerst- als Paasvieringen worden samen geregeld.

Voor elkaar

Wij bevelen elkaar aan

in uw hoede,

en niet minder

in elkaars aandacht en Liefde:

een open oor

voor wat elk van ons te zeggen heeft,

meelevend

met wie rouwen om hun verlies,

zorgzaam

voor wie het alleen gaan

te zwaar is,

het naderend einde

te beangstigend,

luisterend

naar wie leven met vele vragen,

behoedzaam

om de wonden die wij

elkaar gemakkelijk toebrengen.

Sytze de Vries

Symbolische schikking vastentijd

Op Aswoensdag beginnen we de Veertigdagentijd, tijd van inkeer en gebed. Op Aswoensdag ontvangen we het Askruisje. `bedenk wel, stof en as zijt gij en tot stof zult gij wederkeren`. We staan daarmee ook stil bij onze eigen kleinheid en beperktheid en tegelijk ook bij de verantwoordelijkheid die we hebben voor onze naasten, het milieu en natuurlijk ook voor onszelf. Als je niet meer inkeert bij jezelf in overweging en gebed hoe kun je op de lange duur dan nog zinvol openstaan naar buiten toe.

Elk jaar heeft de Federatie Rotterdam Rechter Maasoever (RRM) een ander speciaal thema en goed doel, waarvoor acties worden gehouden.

Symbolische schikking vastentijd
Van woestijn tot paas-tuin

As-  Aswoensdag
Uit stof gevormd, tot stof terugkeren,
Stof tot nadenken: geheim van leven,
Geen vorm zonder inhoud

Zand-1e week
Woestijn: confronterend, onvruchtbaar, eenzaam,
Zandkastelen houden niet.
Kiezen tussen hebben en zijn.

Steen- 2e week
Bergen als uitzicht, klimmen om te overzien,
Afdalen om bij mensen te zijn.

Water-3e week
Bronnen van leven: water uit de diepte,
Water uit de hemel.

Licht-4e week
Zien of niet zien.
In het eeuwige licht van de Eeuwige inzicht krijgen.

Aarde- 5e week
Leven met beide voeten op de grond,
Zich verdiepen:
Aarden in geloof en vernieuwd leven.

Buxus-6e week

Groen van hoop en leven,
Levensboom die vrucht draagt:
Leven dat de dood overwint.

Groene twijg-7e week Pasen
Vliezen van verborgen leven doorbroken:
Leven krijgt de ruimte.

ONTSTAAN VAN DE PAX CHRISTI

De Pax Christi is in 1989 ontstaan uit een samenwerkingsverband van vier oude grote parochies. Het waren de parochie Sint Petrus in de wijk Delfshaven, de parochie Sint-Antonius Abt in de wijk Bospolder en Tussendijken, de parochie H. Nicolaas in Spangen en de parochie Heilig Hart in de Oud-Mathenesse en Witte Dorp. De kerkgebouwen zijn in de loop van de jaren gesloten.

Ze zijn nog te zien in de glas-in-loodramen van de Pax Christi kerk, evenals hun symbolen. En uit iedere kerk zijn ook nog belangrijke voorwerpen te vinden. Kijk maar eens naar het eeuwenoude Piet Hein kruis uit de Antonius Abt kerk, het Mariabeeld uit de Petruskerk, het tabernakel, altaar kruis en kandelaars uit de Nicolaaskerk, het metalen plastiek van vijf broden en twee vissen uit de Heilig Hartkerk. De ruimtes in de Pax Christi kerk dragen de namen Abtzaal, Heilighartkamer, Nicolaaskamer en Petruskamer.

De Pax Christi kerk is in 1994 geconsacreerd en sindsdien het centrum van onze geloofsgemeenschap.

ONS LOGO, DE VREDESDUIF

Dit logo van de parochie heeft de volgende betekenis:

  • In de C van Christus is de duif getekend als symbool van Vrede, en van Jezus geest.
  • De duif vliegt de C uit, dat is: Christus geeft zijn vrede.
  • De C is bovendien het symbool van ` eigen kring` van de parochie.
  • Bijdragen aan de vrede in de wijken, waar we wonen.
  • De duif verbreekt de ketting en brengt de olijftak, dat is: vrede begint, waar mensen zich niet opsluiten in eigen kring, maar door hun eigen grens heen breken en contact leggen met anderen buiten de eigen kring.
  • Het logo is dus zowel een naam-beeld alsook een beeld van onze parochietaak:

Vrede stichten zoals Christus.

BEREIKBAARHEID & CONTACT

Bereikbaarheid
Adres: Mathenesserdijk 23 – 3027 BA ROTTERDAM

Halte: Marconiplein
Metro A, B en C
Tramlijnen 4, 8, 21, 23 en 24

Aanwezig in de kerk, kom gerust langs:
Maandag van 12.00 uur – 13.30uur

Contact opnemen de Pax Christi
Telefoonnummer: 010 – 437 37 66
E-mailadres: pax.christikerk@outlook.com

Donaties aan de Pax Christi
IBAN: NL 86 INGB 0001 2635 46
t.n.v. de Pax Christi-kerk, Rotterdam

Rotterdam kerk Mathenesserdijk Pax Christi

Parochianen in de Parochie H. Maria: H. Lambertuskerk, Pax Christi en Eendrachtskerk

Parochianen van de Parochie H. Maria, in de verschillende locaties: H. Lambertuskerk, Pax Christi en de Eendrachtskerk, kunnen bij de ledenadministratie via het aanmeldformulier van de Parochie H. Maria zich inschrijven bij de kerklocatie van uw keuze. Dus vink aan bij welke kerklocatie u betrokken bent of wilt zijn.

Voor alle drie hierboven genoemde locaties kunt u voor vragen over bijvoorbeeld sacramenten (toedieningen), doopbewijzen, kerkverlating, uitschrijving, abonnementen, etc. contact opnemen via mailadres: mariaparochie@lambertuskerk-rotterdam.nl

De ledenadministratie van de H. Mariaparochie wordt vanuit het secretariaat van de Lambertuskerk gevoerd. Wilt u liever telefonisch contact, stuur dan een mailtje naar bovenstaand adres. Geef daarbij aan: uw telefoonnummer en het moment wanneer u het beste gebeld kunt worden.

Als je van goede wil bent, ben je altijd welkom!