Welkom, wij zijn Maria Parochie, locatie Pax Christi kerk

Elke week is er een zondagsviering om 9.30 uur, de kerk is vanaf 09:00 geopend en na de viering is er koffie.

ONZE PAROCHIE

Vrijdag 17 mei is pastor Chris Bergs in alle rust overleden.

Afgelopen maandag werd pastor Chris Bergs tijdens de heilige mis onwel. Na reanimatie is hij terstond naar het Erasmus ziekenhuis gebracht. Die middag nog heeft pastoor Wim Bakker aan hem, vanwege de ernst van de situatie, het sacrament van de ziekenzalving toegediend.

De eerste dagen is hij kunstmatig slapende gehouden. Pogingen om hem bij bewustzijn te brengen hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. Uiteindelijk bleek dat de hersenen te zwaar waren beschadigd.

De situatie was zorgwekkend, wij moesten afwachten, maar pastor Bergs was niet alleen. Om hem heen stond een eerste kring van verpleegkundigen en artsen, allen met kennis, zorg en toewijding. Parochianen, collega’s en vrienden vormden daar omheen een tweede, nog grotere kring, van biddende mensen. Een kring van mensen die de Heer aanriepen toen het leven van pastor Bergs werd bedreigd.

Vandaag bidden wij uit dankbaarheid voor wat pastor Bergs voor mensen heeft betekend, voor de wijze waarop hij zijn roeping als priester gestalte heeft gegeven.

In paradisum deducant te angeli – Dat de engelen hem naar het paradijs mogen geleiden.

Mgr. J.H.J van den Hende

Pastor Rob Lijesen, teamcoördinator

 

Voor verdere berichtgeving verwijs ik u naar de  website van het bisdom Rotterdam

 

Dit bericht is verzonden naar:

 

Parochiebesturen RRM

Parochiesecretariaten RRM

Pastoraal team RRM

Assistenten RRM

Migrantengemeenschappen Rechter Maasoever

Pastoraal team H. Christoffel en H Maria Magdalena

 

De Pax Christi is een kleine bescheiden geloofsgemeenschap. We moeten roeien met de riemen die we hebben. Veel parochianen helpen wekelijks mee om de parochie goed verzorgd te laten draaien. Vaak onopgemerkt net zoals het ethisch bankieren, maar met een hart en een ziel.

Aan de parochianen wordt elke maand de Drieluik uitgedeeld met een tekst van de pastor, mededelingen en informatie.
Ook wordt de Drieluik aan belangstellende gestuurd tegen vergoeding van de portokosten.
Heeft u belangstelling vraag dan een gratis Drieluik aan.
We heten u graag welkom in onze kerkelijke gemeenschap.

Wij zijn de Maria Parochie en delen onze Pax Christi kerk met de Surinaamse Parochie Petrus Donders heeft elke 2e en 4e zondag van de maand om 13.00 uur viering.

VIERINGEN

Datum Thema Begin Tijd.
6 Maart Aswoensdag begin van de vastentijd 10.30 u.
11 April Boeteviering 19.00 u.
14 April Palmzondag 09.30 u.
18 April Witte Donderdag 17.00 u.
19 April Goede Vrijdag 17.00 u.
20 April Paaswake 21.00 u.
21 April Petrus Donders Parochie 13.00 u.
1 Mei Seniorendag 11.00 u.
30 Mei Hemelvaart van de Heer 09.30 u.
9 Juni Pinksteren 09.30 u.

INTENTIEBOEK

Tijdens onze zondagse viering om half tien worden er altijd voorbeden gebeden. Er is dan ook ruimte voor persoonlijke intenties. Als u voor iemand in het bijzonder wilt bidden, kunt u zich vóór aanvang van de viering wenden tot de lector of lectrice van die zondag. Deze is dan aanwezig in de zaal achter de kerkruimte met het intentieboek waarin de persoonlijke intenties worden genoteerd.

U kunt bij hem of haar uw intentie dan opgeven.
Maak gerust gebruik van deze mogelijkheid om tijdens de viering te bidden voor uw persoonlijke intenties.

Symbolische schikking vastentijd

Woensdag 6 maart is het Aswoensdag. We beginnen daarmee de Veertigdagentijd, tijd van inkeer en gebed. Op Aswoensdag ontvangen we het Askruisje. `bedenk wel, stof en as zijt gij en tot stof zult gij wederkeren`. We staan daarmee ook stil bij onze eigen kleinheid en beperktheid en tegelijk ook bij de verantwoordelijkheid die we hebben voor onze naasten, het milieu en natuurlijk ook voor onszelf. Als je niet meer inkeert bij jezelf in overweging en gebed hoe kun je op de lange duur dan nog zinvol openstaan naar buiten toe de H. Eucharistie het Askruisje viering om 10.30u.

Symbolische schikking vastentijd
Van woestijn tot paas-tuin

As-  Aswoensdag
Uit stof gevormd, tot stof terugkeren,
Stof tot nadenken: geheim van leven,
Geen vorm zonder inhoud

Zand-1e week
Woestijn: confronterend, onvruchtbaar, eenzaam,
Zandkastelen houden niet.
Kiezen tussen hebben en zijn.

Steen- 2e week
Bergen als uitzicht, klimmen om te overzien,
Afdalen om bij mensen te zijn.

Water-3e week
Bronnen van leven: water uit de diepte,
Water uit de hemel.

Licht-4e week
Zien of niet zien.
In het eeuwige licht van de Eeuwige inzicht krijgen.

Aarde- 5e week
Leven met beide voeten op de grond,
Zich verdiepen:
Aarden in geloof en vernieuwd leven.

Buxus-6e week

Groen van hoop en leven,
Levensboom die vrucht draagt:
Leven dat de dood overwint.

Groene twijg-7e week Pasen
Vliezen van verborgen leven doorbroken:
Leven krijgt de ruimte.

WERKGROEPEN

WERKGROEP INDIVIDUEEL PASTORAAT EN UITVAARTEN

Oog en hart voor elkaar !

Het evangelie roept op tot zorg en aandacht voor de medemens. Als Werkgroep Individueel Pastoraat willen we proberen dit voor onze parochianen waar te maken, ofschoon de werkgroep een beperkt aantal leden kent. Wat mag u van de werkgroep I.P. verwachten?

We stellen ons ten doel:

 • Contact te onderhouden met parochianen: Vóór en na de zondagsvieringen of bij andere gelegenheden.
 • Mensen te bezoeken als dat gevraagd is, of de pastor in te seinen om iemand te gaan bezoeken. Het kan ook zijn, dat de pastor de werkgroep inseint om iemand te gaan bezoeken.
 • Parochianen in zieken-of verpleeghuizen een kaart te sturen, als we hebben doorgekregen dat iemand daar verblijft.
 • Eénmaal per jaar een ouderendag te organiseren.
 • Te onderzoeken welke andere activiteiten ter bevordering van onderling contact en ontmoeting kunnen worden georganiseerd. In een ziekenhuis is meestal een pastorale dienst. In eerste instantie zal de pastor aldaar u bezoeken.

Wil iemand ook nog bezoek van onze pastor, laat ons dat dan persoonlijk weten. Met uw hulp lukt het ons!

De Werkgroep I.P. bestaat uit:
Bep van Touw en Pastor Chris Bergs

WERKGROEP STEUNFONDS

De werkgroep steun-fonds besteedt in samenwerking met de diaconie de rente van een kapitaal aan goede doelen in Rotterdam-West. Van de diaconie heeft de Pax Christi ook een adoptiekind. Per jaar 180 euro.

HET VASTENPROJECT

WATER VERANDERT ALLES

Met de leden van diaconie en MOV uit onze federatie hebben we als ‘Vastenactie project’ gekozen voor het ‘waterproject’ in Congo Afrika.

HET VASTENPROJECT

WATER VERANDERT ALLES

Water is van levensbelang. Omdat het al vele jaren niet geregend heeft in Congo, is er een groot tekort aan schoon water. Het Masisigebied heeft te kampen gehad met de oorlog, die er jaren woedde. Mensen sloegen op de vlucht voor de moordpartijen en zochten bescherming in tentenkampen. Latrines waren er niet, ieder deed zijn behoefte in de open lucht waardoor er ziektes als cholera en diarree uitbraken. Veel kinderen stierven bij gebrek aan schoon water. Nu de oorlog voorbij is zijn de sanitaire omstandigheden niet verbeterd. Er is geen schoon water. De mensen weten niet hoe je gebruik maakt van ’t water. Wanneer je je handen wast, met alle gevolgen van dien. In Masisi in Congo worden nu vrouwen opgeleid door het watermanagement die de vrouwen leert hoe om te gaan met hygiëne en gebruik van water. Ook leren ze technieken om de bodem te beschermen en zo de voedselproductie te verbeteren en waterverspilling tegen te gaan. 6 Dorpen werken samen en ze worden zelfverantwoordelijk gehouden voor hun werkwijze. Als vastenproject willen we dit project steunen. Een geldelijk steuntje in de rug kunnen ze goed gebruiken. Er zullen ongeveer 27000 mensen van profiteren.

In deze Veertigdagentijd zijn er 2 soberheidsmaaltijden.

De eerste is op donderdag 14 maart 2019 om 18.00u gaan we aan tafel.

De tweede is op donderdag 11 april 2019 om 18.00u gaan we aan tafel.

Als u belangstelling heeft om mee te eten kunt u zich telefonisch aanmelden bij Mevr. N. Laaper-Ammerlaan via telefoonnummer: 06-49302506.

De maaltijd kost €2,50 maar we hopen dat u voor het vastenproject meer geeft.

Van harte welkom.

Nel Lutkie

ONTSTAAN VAN DE PAX CHRISTI

De Pax Christi is in 1989 ontstaan uit een samenwerkingsverband van vier oude grote parochies. Het waren de parochie Sint Petrus in de wijk Delfshaven, de parochie Sint-Antonius Abt in de wijk Bospolder en Tussendijken, de parochie H. Nicolaas in Spangen en de parochie Heilig Hart in de Oud-Mathenesse en Witte Dorp. De kerkgebouwen zijn in de loop van de jaren gesloten.

Ze zijn nog te zien in de glas-in-loodramen van de Pax Christi kerk, evenals hun symbolen. En uit iedere kerk zijn ook nog belangrijke voorwerpen te vinden. Kijk maar eens naar het eeuwenoude Piet Hein kruis uit de Antonius Abt kerk, het Mariabeeld uit de Petruskerk, het tabernakel, altaar kruis en kandelaars uit de Nicolaaskerk, het metalen plastiek van vijf broden en twee vissen uit de Heilig Hartkerk. De ruimtes in de Pax Christi kerk dragen de namen Abtzaal, Heilighartkamer, Nicolaaskamer en Petruskamer.

De Pax Christi kerk is in 1994 geconsacreerd en sindsdien het centrum van onze geloofsgemeenschap.

ONS LOGO, DE VREDESDUIF

Dit logo van de parochie heeft de volgende betekenis:

 • In de C van Christus is de duif getekend als symbool van Vrede, en van Jezus geest.
 • De duif vliegt de C uit, dat is: Christus geeft zijn vrede.
 • De C is bovendien het symbool van ` eigen kring` van de parochie.
 • Bijdragen aan de vrede in de wijken, waar we wonen.
 • De duif verbreekt de ketting en brengt de olijftak, dat is: vrede begint, waar mensen zich niet opsluiten in eigen kring, maar door hun eigen grens heen breken en contact leggen met anderen buiten de eigen kring.
 • Het logo is dus zowel een naam-beeld alsook een beeld van onze parochietaak:

Vrede stichten zoals Christus.

BEREIKBAARHEID & CONTACT

Bereikbaarheid:

Adres: Mathenesserdijk 23 – 3027 BA ROTTERDAM

Halte: Marconiplein
Metro A, B en C
Tramlijnen 4, 8, 21, 23 en 24

Aanwezig in de kerk, kom gerust langs:

Maandag van 10.00 uur – 12.00uur
Vrijdag van 11.00 uur – 13.00 uur

Contact opnemen de Pax Christi
Telefoonnummer: 010-437.37.66
E-mailadres: parpaxchristi@live.nl

Pastor Chris Bergs
Meestal te bereiken op het Parochiecentrum van de H.H. Laurentius en Elisabeth

Telefoonnummer: 010-477.27.52 (10.00 – 13.00u)
Privé telefoonnummer: 010-477.11.75

Voor dringende gevallen kunt u bellen:
Mevr. Nel Laaper telefoon: 06-493.02.506

Donatie aan de Pax Christi
IBAN: NL86INGB0001263546
Hr. W. Niemansverdriet Penningmeester Pax Christi-kerk

Beheer Commissie
Voorzitter Mevr. Marlies v.d. Poel
Secretaris Mevr. Lize De Looper
Penningmeester Hr. W. Niemansverdriet
Lid. Hr. Juliën Michielsen

Rotterdam kerk Mathenesserdijk Pax Christi

Als je van goede wil bent, ben je altijd welkom!