WELKOM

Wij zijn de Maria Parochie in de Pax Christi kerk aan de Mathenesserdijk 23 te Rotterdam. Elke zondag is er een viering om 9.30 uur. De kerk is geopend vanaf 9.00 uur en na afloop van de viering kunt u koffiedrinken. U bent van harte welkom.

In september 2019 viert de Maria Parochie haar 25 jarig bestaan.

ONZE PAROCHIE

De Pax Christi is een kleine bescheiden geloofsgemeenschap. We moeten roeien met de riemen die we hebben. Veel parochianen helpen wekelijks mee om de parochie goed verzorgd te laten draaien. Vaak onopgemerkt net zoals het ethisch bankieren, maar met een hart en een ziel.

Aan de parochianen wordt elke maand de Drieluik uitgedeeld met een tekst van de pastor, mededelingen en informatie.
Ook wordt de Drieluik aan belangstellende gestuurd tegen vergoeding van de portokosten.
Heeft u belangstelling vraag dan een gratis Drieluik aan.
We heten u graag welkom in onze kerkelijke gemeenschap.

Wij zijn de Maria Parochie en delen onze Pax Christi kerk met de Surinaamse Parochie Petrus Donders heeft elke 2e en 4e zondag van de maand om 13.00 uur viering.

NIEUWS

Jubileum

15 september 2019 om 10.30 uur

De Pax Christi bestaat in augustus 25 jaar en veel van de oudere parochianen hebben aan de wieg gestaan van dit  nieuwe kerkgebouw of zelfs invloed gehad op de bouw . Zij hebben met verdriet afscheid genomen van hun oude parochiekerk   H. Petrus, H. Antonius Abt, de H. Hartkerk of de H. Nicolaas. Ze hebben met elkaar de schouders eronder gezet om van deze nieuwe parochie – gemeenschap een eenheid te smeden. En dat is gelukt!

Nieuwe parochianen voelen zich in korte tijd thuis door de aangename sfeer en worden bij het koffie drinken na de dienst in de kring opgenomen. We willen daarom deze dag niet ongemerkt voorbij laten gaan en vieren het met een Eucharistieviering  op 15 september om 10.30 uur waarin Mgr. dr. J. H. J. van der Hende zal voorgaan.

Voor parochianen en genodigden is er daarna een gezellig samen zijn.

In memoriam

Pastor Christoffel (Chris) Nicolaas Bergs (12 maart 1952 – 17 mei 2019)

Vrijdag 17 mei jl. overleed pastor Chris Bergs op de leeftijd van 67 jaar. Na een voltooide opleiding aan de pedagogische academie en de studie theologie ontving hij op 24 oktober 1981 de priesterwijding. Hij was als kapelaan, pastoor en deken werkzaam op diverse plaatsen in het bisdom Rotterdam. In 2002 werd hij benoemd tot pastor van de parochie H.H. Laurentius en Elisabeth, de Pax Christi en in 2007 ook van de Surinaamse parochie Petrus Donders.
Vorig jaar trad hij terug als moderator van alle geloofsgemeenschappen op de Rechter Maasoever en bleef als lid verbonden aan het pastorale team. Pastor Bergs was voor ons de pastoor van de Pax Christi. Evenals van de Surinaamse parochie Petrus Donders. Hij was met hart en ziel priester. Met liefde ging hij in de Eucharistie voor. Zijn preken waren begrijpelijk en inspirerend. Trouw aan de traditie stond hij open voor alle aspecten van de kerk.
“Ik heb hier veel geleerd van de diaconie”, zei hij bij de mensen van de werkgroep diaconie.

`De vele manieren waarop de kerk echt bij mensen in nood is, zijn dichtbij en veraf. `

Samen met de mensen van de werkgroep Individueel pastoraat bezocht hij personen thuis in verband met ziekte en overlijden. Hij luisterde en schreef bijna niets op. Maar het was knap hoe hij in de liturgie van de uitvaart troostvol wist te verwoorden wat hij tijdens die gesprekken thuis had gehoord. Meerdere mensen vonden na de uitvaart van hun geliefde de weg naar de kerk terug. De geloofsverdieping die hij van tijd tot tijd met de werkgroepen hield, bereidde hij goed voor. Zijn persoonlijke inbreng was inspirerend voor de vrijwilligers die samen met hem het werk deden.

Pastor Bergs was zich bewust van zijn ambt en ging graag met mensen om. Hij voelde zich in de Pax Christi thuis. In zijn hart bleef hij ook de jongen van Rotterdam Zuid waar hij was opgegroeid. Hij hield van een goede sfeer, nam graag deel aan de gemeenschappelijke maaltijden en de ontmoetingsdagen. In samenwerking met de vrijwilligers liet hij ruimte voor ieders eigen talent.

Het was inspirerend hem als priester, als mens mee te mogen maken. Moge hij rusten in vrede voor Gods aanschijn.

Namens de Pax Christi,

Lize de Looper
Ans Schilder

VIERINGEN

Datum Thema Voorganger
21 juli 16e zondag door het jaar S. Bladowski viering om 9.15 uur
28 juli 17e zondag door het jaar Biss.
4 aug. 18e zondag door het jaar G. Martens
11 aug. 19e zondag door het jaar Biss.
18 aug. 20e zondag door het jaar J. van Duyhoven
25 aug. 21e zondag door het jaar Mw. D.W.M. Buhler
1 sept. 22e zondag door het jaar R. Lijesen
8 sept. 23e zondag door het jaar Mw D.W.M. Buhler
15 sept. 24e zondag door het jaar/Jubileum Biss. viering om 10.30 uur
22 sept. 25e zondag door het jaar Biss.

INTENTIEBOEK

Tijdens onze zondagse viering om half tien worden er altijd voorbeden gebeden. Er is dan ook ruimte voor persoonlijke intenties. Als u voor iemand in het bijzonder wilt bidden, kunt u zich vóór aanvang van de viering wenden tot de lector of lectrice van die zondag. Deze is dan aanwezig in de zaal achter de kerkruimte met het intentieboek waarin de persoonlijke intenties worden genoteerd.

U kunt bij hem of haar uw intentie dan opgeven.
Maak gerust gebruik van deze mogelijkheid om tijdens de viering te bidden voor uw persoonlijke intenties.

Symbolische schikking vastentijd

Woensdag 6 maart was het Aswoensdag. We begonnen daarmee de Veertigdagentijd, tijd van inkeer en gebed. Op Aswoensdag ontvangen we het Askruisje. `bedenk wel, stof en as zijt gij en tot stof zult gij wederkeren`. We staan daarmee ook stil bij onze eigen kleinheid en beperktheid en tegelijk ook bij de verantwoordelijkheid die we hebben voor onze naasten, het milieu en natuurlijk ook voor onszelf. Als je niet meer inkeert bij jezelf in overweging en gebed hoe kun je op de lange duur dan nog zinvol openstaan naar buiten toe.

Symbolische schikking vastentijd
Van woestijn tot paas-tuin

As-  Aswoensdag
Uit stof gevormd, tot stof terugkeren,
Stof tot nadenken: geheim van leven,
Geen vorm zonder inhoud

Zand-1e week
Woestijn: confronterend, onvruchtbaar, eenzaam,
Zandkastelen houden niet.
Kiezen tussen hebben en zijn.

Steen- 2e week
Bergen als uitzicht, klimmen om te overzien,
Afdalen om bij mensen te zijn.

Water-3e week
Bronnen van leven: water uit de diepte,
Water uit de hemel.

Licht-4e week
Zien of niet zien.
In het eeuwige licht van de Eeuwige inzicht krijgen.

Aarde- 5e week
Leven met beide voeten op de grond,
Zich verdiepen:
Aarden in geloof en vernieuwd leven.

Buxus-6e week

Groen van hoop en leven,
Levensboom die vrucht draagt:
Leven dat de dood overwint.

Groene twijg-7e week Pasen
Vliezen van verborgen leven doorbroken:
Leven krijgt de ruimte.

WERKGROEPEN

WERKGROEP INDIVIDUEEL PASTORAAT EN UITVAARTEN

Oog en hart voor elkaar !

Het evangelie roept op tot zorg en aandacht voor de medemens. Als Werkgroep Individueel Pastoraat willen we proberen dit voor onze parochianen waar te maken, ofschoon de werkgroep een beperkt aantal leden kent. Wat mag u van de werkgroep I.P. verwachten?

We stellen ons ten doel:

 • Contact te onderhouden met parochianen: Vóór en na de zondagsvieringen of bij andere gelegenheden.
 • Mensen te bezoeken als dat gevraagd is, of de pastor in te seinen om iemand te gaan bezoeken. Het kan ook zijn, dat de pastor de werkgroep inseint om iemand te gaan bezoeken.
 • Parochianen in zieken-of verpleeghuizen een kaart te sturen, als we hebben doorgekregen dat iemand daar verblijft.
 • Eénmaal per jaar een ouderendag te organiseren.
 • Te onderzoeken welke andere activiteiten ter bevordering van onderling contact en ontmoeting kunnen worden georganiseerd. In een ziekenhuis is meestal een pastorale dienst. In eerste instantie zal de pastor aldaar u bezoeken.

Met uw hulp lukt het ons!

De Werkgroep I.P. bestaat op dit moment uit:
Bep van Touw

WERKGROEP STEUNFONDS

De werkgroep steun-fonds besteedt in samenwerking met de diaconie de rente van een kapitaal aan goede doelen in Rotterdam-West. Van de diaconie heeft de Pax Christi ook een adoptiekind. Per jaar 180 euro.

HET VASTENPROJECT

WATER VERANDERT ALLES

Met de leden van diaconie en MOV uit onze federatie hebben we als ‘Vastenactie project’ gekozen voor het ‘waterproject’ in Congo Afrika.

HET VASTENPROJECT

WATER VERANDERT ALLES

Water is van levensbelang. Omdat het al vele jaren niet geregend heeft in Congo, is er een groot tekort aan schoon water. Het Masisi-gebied heeft te kampen gehad met de oorlog, die er jaren woedde. Mensen sloegen op de vlucht voor de moordpartijen en zochten bescherming in tentenkampen. Latrines waren er niet, ieder deed zijn behoefte in de open lucht waardoor er ziektes als cholera en diarree uitbraken. Veel kinderen stierven bij gebrek aan schoon water. Nu de oorlog voorbij is zijn de sanitaire omstandigheden niet verbeterd. Er is geen schoon water. De mensen weten niet hoe je gebruik maakt van ’t water. Wanneer je je handen wast, met alle gevolgen van dien. In Masisi in Congo worden nu vrouwen opgeleid door het watermanagement die de vrouwen leert hoe om te gaan met hygiëne en gebruik van water. Ook leren ze technieken om de bodem te beschermen en zo de voedselproductie te verbeteren en waterverspilling tegen te gaan. 6 Dorpen werken samen en ze worden zelf verantwoordelijk gehouden voor hun werkwijze. Als vastenproject willen we dit project steunen. Een geldelijk steuntje in de rug kunnen ze goed gebruiken. Er zullen ongeveer 27000 mensen van profiteren.

In deze Veertigdagentijd waren er 2 soberheids-maaltijden: op donderdag 14 maart en donderdag 11 april 2019.

ONTSTAAN VAN DE PAX CHRISTI

De Pax Christi is in 1989 ontstaan uit een samenwerkingsverband van vier oude grote parochies. Het waren de parochie Sint Petrus in de wijk Delfshaven, de parochie Sint-Antonius Abt in de wijk Bospolder en Tussendijken, de parochie H. Nicolaas in Spangen en de parochie Heilig Hart in de Oud-Mathenesse en Witte Dorp. De kerkgebouwen zijn in de loop van de jaren gesloten.

Ze zijn nog te zien in de glas-in-loodramen van de Pax Christi kerk, evenals hun symbolen. En uit iedere kerk zijn ook nog belangrijke voorwerpen te vinden. Kijk maar eens naar het eeuwenoude Piet Hein kruis uit de Antonius Abt kerk, het Mariabeeld uit de Petruskerk, het tabernakel, altaar kruis en kandelaars uit de Nicolaaskerk, het metalen plastiek van vijf broden en twee vissen uit de Heilig Hartkerk. De ruimtes in de Pax Christi kerk dragen de namen Abtzaal, Heilighartkamer, Nicolaaskamer en Petruskamer.

De Pax Christi kerk is in 1994 geconsacreerd en sindsdien het centrum van onze geloofsgemeenschap.

ONS LOGO, DE VREDESDUIF

Dit logo van de parochie heeft de volgende betekenis:

 • In de C van Christus is de duif getekend als symbool van Vrede, en van Jezus geest.
 • De duif vliegt de C uit, dat is: Christus geeft zijn vrede.
 • De C is bovendien het symbool van ` eigen kring` van de parochie.
 • Bijdragen aan de vrede in de wijken, waar we wonen.
 • De duif verbreekt de ketting en brengt de olijftak, dat is: vrede begint, waar mensen zich niet opsluiten in eigen kring, maar door hun eigen grens heen breken en contact leggen met anderen buiten de eigen kring.
 • Het logo is dus zowel een naam-beeld alsook een beeld van onze parochietaak:

Vrede stichten zoals Christus.

BEREIKBAARHEID & CONTACT

Bereikbaarheid:

Adres: Mathenesserdijk 23 – 3027 BA ROTTERDAM

Halte: Marconiplein
Metro A, B en C
Tramlijnen 4, 8, 21, 23 en 24

Aanwezig in de kerk, kom gerust langs:

Maandag van 10.00 uur – 12.00uur
Vrijdag van 11.00 uur – 13.00 uur

Contact opnemen de Pax Christi
Telefoonnummer: 010 – 437 37 66
E-mailadres: parpaxchristi@live.nl

Voor dringende gevallen kunt u bellen:
Mevr. Nel Laaper telefoon: 06 – 493 02 506

Donaties aan de Pax Christi
IBAN: NL 86 INGB 0001 2635 46
Hr. W. Niemansverdriet (Penningmeester Pax Christi-kerk)

Beheer Commissie
Voorzitter: Mevr. Marlies v.d. Poel
Secretaris: Mevr. Lize De Looper
Penningmeester: Hr. W. Niemansverdriet
Commissielid: Hr. Juliën Michielsen

Rotterdam kerk Mathenesserdijk Pax Christi

Als je van goede wil bent, ben je altijd welkom!