WELKOM

Wij zijn de Maria Parochie in de Pax Christi kerk aan de Mathenesserdijk 23 te Rotterdam. Er is er om de week een viering om 9.30 uur. De kerk is geopend vanaf 9.00 uur. U bent van harte welkom.

Vanwege de maatregelen om de verspreiding van het Covid-19 virus te voorkomen, is ook de Pax Christi gebonden aan strikte voorwaarden. U leest hier meer over onder het kopje ‘Vieringen’.

In september 2019 vierde de Maria Parochie haar 25 jarig bestaan.

ONZE PAROCHIE

De Pax Christi is een kleine bescheiden geloofsgemeenschap. We moeten roeien met de riemen die we hebben. Veel parochianen helpen wekelijks mee om de parochie goed verzorgd te laten draaien. Vaak onopgemerkt net zoals het ethisch bankieren, maar met een hart en een ziel.

Aan de parochianen wordt elke maand de Drieluik uitgedeeld met een tekst van de pastor, mededelingen en informatie.
Ook wordt de Drieluik aan belangstellende gestuurd tegen vergoeding van de portokosten.
Heeft u belangstelling vraag dan een gratis Drieluik aan.
We heten u graag welkom in onze kerkelijke gemeenschap.

Wij zijn de Maria Parochie en delen onze Pax Christi kerk met de Surinaamse Parochie Petrus Donders. De Petrus Donders Parochie heeft elke 2e en 4e zondag van de maand om 13.00 uur viering.

NIEUWS

Kerk weer open

Juni 2020

Vanaf 21 juni 2020 gaat de Pax Christi kerk weer open. Om de week worden er vieringen gehouden.
Kijkt u voor meer informatie en de voorwaarden onder het kopje ‘Vieringen’.

De Pax Christi in transitie

zondag 1 maart 2020
Kansel mededeling door Rob Leijsen namens het Pastoraal Team

De Pax Christi kent de laatste jaren een stabiel aantal kerkgangers. Gemiddeld komen er elke zondag vijfendertig parochianen naar de viering. Een aantal daarvan heeft de bouw en de wijding van de kerk in 1994 meegemaakt. Daarnaast is er een gemêleerde groep parochianen uit de wijk. Er is veel waardering vanuit het Pastoraal Team voor de wijze waarop de Parochie de verantwoordelijkheid heeft gedragen voor het gebouw, de liturgie en de zorg voor de mensen.

Echter, al geruime tijd merkt het Pastoral Team dat het dragend vermogen van de gemeenschap onder druk staat en in rap tempo afneemt. Was er tot voor kort nog de kracht om een stapje harder te lopen, een extra handje uit te steken, vandaag de dag zijn de dragende personen maximal belast.

Daarom is de tijd gekomen om in goed overleg met elkaar, de route voor 2020 te verkennen. Om stappen te zetten die de vrijwilligers ontlasten en het gebouw als centrum voor Katholiek geloven waarborgt. Daar hebben we een plan voor.

In december 2019 heeft de bisschop als moderator met de beheergroep van de Pax Christi, aangevuld met Nel Laaper, Frans Olsthoorn en Rob Lijesen het volgende besproken:

 1. Tot en met Palmzondag vieren we op de zondagochtend om 09.30 uur, zoals we gewend zijn de viering.
 2. De Goede Week viert de Pax Christi samen met de Petrus Donders.
 3. Na Pasen wordt er om en om gevierd. In de even weken viert de Petrus Donders gemeenschap om 13.00 uur. In oneven weken viert de Pax Christi gemeenschap om 9.30 uur.

Belangrijk om te weten is dat de Pax Christi gemeenschap blijft bestaan. Ze blijft organisatorisch en financieel onderdeel van de Maria Parochie. Ook het gebouw blijft bestaan, de Eucharistie viering ook. Daarnaast is het plan om een extra bestemming aan het pand toe te voegen, namelijk een diaconal centrum voor de wijk. Hier zal in samenspraak met beide parochies en onder verantwoordelijkheid van de bisschop, het komend jaar verder invulling aan gegeven worden.

Met deze nieuwe fase meent het Pastoral Team recht te doen aan waar u als gemeenschap voor staat en blijft de Pax Christi Kerk present in de wijk.

Stichting Diaconaal Steunfonds Pax Christi

maart 2020

Stichting Diaconaal Steunfonds Pax Christi doneert jaarlijks aan een aantal stichtingen in en rondom Rotterdam-west. Hierbij gaat het om steun op religieus en/of maatschappelijk gebied voor o.a. vluchtelingen, zwerfjongeren en minder draagkrachtigen. In de toekomst gaat deze stichting samenwerken met het in de Pax Christi te vormen Diaconaal Centrum.

Daarnaast steunen de parochianen van de Pax Christi en Petrus Donders een adoptie kind, waarvoor per jaar rond de 180 euro wordt opgehaald.

Jubileum

15 september 2019

De Pax Christi bestond in augustus 2019 25 jaar. Veel van de oudere parochianen hebben aan de wieg gestaan van dit nieuwe kerkgebouw. Destijds hebben zij daarvoor met verdriet afscheid genomen van hun oude parochiekerken: de H. Petrus, H. Antonius Abt, de H. Hartkerk en de H. Nicolaas. Ze hebben met elkaar de schouders eronder gezet om van deze nieuwe parochie gemeenschap een eenheid te smeden. En dat is gelukt!

Nieuwe parochianen voelen zich in korte tijd thuis door de aangename sfeer en worden bij het koffie drinken na de dienst in de kring opgenomen. We wilden daarom deze dag niet ongemerkt voorbij laten gaan en vierden het met een Eucharistieviering  op 15 september 2019 waarin Mgr. dr. J. H. J. van der Hende voorging.

Voor parochianen en genodigden was er daarna een gezellig samen zijn.

In memoriam

Pastor Christoffel (Chris) Nicolaas Bergs (12 maart 1952 – 17 mei 2019)

Vrijdag 17 mei 2019 jl. overleed pastor Chris Bergs op de leeftijd van 67 jaar. Na een voltooide opleiding aan de pedagogische academie en de studie theologie ontving hij op 24 oktober 1981 de priesterwijding. Hij was als kapelaan, pastoor en deken werkzaam op diverse plaatsen in het bisdom Rotterdam. In 2002 werd hij benoemd tot pastor van de parochie H.H. Laurentius en Elisabeth, de Pax Christi en in 2007 ook van de Surinaamse parochie Petrus Donders.

Pastor Bergs was zich bewust van zijn ambt en ging graag met mensen om. Hij voelde zich thuis in de Pax Christi. In zijn hart bleef hij ook de jongen van Rotterdam Zuid waar hij was opgegroeid. Hij hield van een goede sfeer, nam graag deel aan de gemeenschappelijke maaltijden en de ontmoetingsdagen. In samenwerking met de vrijwilligers liet hij ruimte voor ieders eigen talent.

Het was inspirerend hem als priester, als mens mee te mogen maken. Moge hij rusten in vrede voor Gods aanschijn.

VIERINGEN

Vanaf 21 juni 2020 mag de kerk weer open. De vieringen worden om de week gehouden.

De opening is aan een aantal voorwaarden gebonden:
We geven elkaar geen handen. We niesen in de elleboog en houden een afstand van 1.50 meter.

Reserveren voor de viering
Er kunnen door de 1.50 m afstandsmaatregel maximaal 16 mensen aan de viering deelnemen.
U reserveert als u wilt komen, per telefoon op de zaterdag voor de viering tussen 17.00 en 19.00 uur bij mevr. de Looper op 010-4764252 . U kunt ook het antwoordapparaat inspreken. Vermeld duidelijk uw naam en telefoonnummer.

Komt u alleen als u of uw gezinsleden geen klachten hebben zoals koorts, verkoudheid, een loopneus of een zere keel!

Wij vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.

De viering begint om 9.30 uur. De kerk is geopend vanaf 9.00 uur. U bent van harte welkom. Reserveert u s.v.p. vooraf per telefoon.

21 juni                12e zondag d/h jaar

5 juli                   14e zondag d/h jaar

19 juli                 16e zondag d/h jaar

2 augustus        18e zondag d/h jaar

16 augustus       20e zondag d/h jaar

30 augustus       22e zondag d/h jaar

6 september       23e zondag d/h jaar

20 september     25e zondag d/h jaar

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Symbolische schikking vastentijd

Woensdag 26 februari was het Aswoensdag. We begonnen daarmee de Veertigdagentijd, tijd van inkeer en gebed. Op Aswoensdag ontvangen we het Askruisje. `bedenk wel, stof en as zijt gij en tot stof zult gij wederkeren`. We staan daarmee ook stil bij onze eigen kleinheid en beperktheid en tegelijk ook bij de verantwoordelijkheid die we hebben voor onze naasten, het milieu en natuurlijk ook voor onszelf. Als je niet meer inkeert bij jezelf in overweging en gebed hoe kun je op de lange duur dan nog zinvol openstaan naar buiten toe.

Symbolische schikking vastentijd
Van woestijn tot paas-tuin

As-  Aswoensdag
Uit stof gevormd, tot stof terugkeren,
Stof tot nadenken: geheim van leven,
Geen vorm zonder inhoud

Zand-1e week
Woestijn: confronterend, onvruchtbaar, eenzaam,
Zandkastelen houden niet.
Kiezen tussen hebben en zijn.

Steen- 2e week
Bergen als uitzicht, klimmen om te overzien,
Afdalen om bij mensen te zijn.

Water-3e week
Bronnen van leven: water uit de diepte,
Water uit de hemel.

Licht-4e week
Zien of niet zien.
In het eeuwige licht van de Eeuwige inzicht krijgen.

Aarde- 5e week
Leven met beide voeten op de grond,
Zich verdiepen:
Aarden in geloof en vernieuwd leven.

Buxus-6e week

Groen van hoop en leven,
Levensboom die vrucht draagt:
Leven dat de dood overwint.

Groene twijg-7e week Pasen
Vliezen van verborgen leven doorbroken:
Leven krijgt de ruimte.

WERKGROEPEN

WERKGROEP INDIVIDUEEL PASTORAAT EN UITVAARTEN

Oog en hart voor elkaar !

Het evangelie roept op tot zorg en aandacht voor de medemens. Als Werkgroep Individueel Pastoraat willen we proberen dit voor onze parochianen waar te maken, ofschoon de werkgroep een beperkt aantal leden kent. Wat mag u van de werkgroep I.P. verwachten?

We stellen ons ten doel:

 • Contact te onderhouden met parochianen: Vóór en na de zondagsvieringen of bij andere gelegenheden.
 • Mensen te bezoeken als dat gevraagd is, of de pastor in te seinen om iemand te gaan bezoeken. Het kan ook zijn, dat de pastor de werkgroep inseint om iemand te gaan bezoeken.
 • Parochianen in zieken-of verpleeghuizen een kaart te sturen, als we hebben doorgekregen dat iemand daar verblijft.
 • Eénmaal per jaar een ouderendag te organiseren.
 • Te onderzoeken welke andere activiteiten ter bevordering van onderling contact en ontmoeting kunnen worden georganiseerd. In een ziekenhuis is meestal een pastorale dienst. In eerste instantie zal de pastor aldaar u bezoeken.

Met uw hulp lukt het ons!

WERKGROEP STEUNFONDS

De werkgroep steun-fonds besteedt in samenwerking met de diaconie de rente van een kapitaal aan goede doelen in Rotterdam-West. Van de diaconie heeft de Pax Christi ook een adoptiekind. Per jaar 180 euro.

ONTSTAAN VAN DE PAX CHRISTI

De Pax Christi is in 1989 ontstaan uit een samenwerkingsverband van vier oude grote parochies. Het waren de parochie Sint Petrus in de wijk Delfshaven, de parochie Sint-Antonius Abt in de wijk Bospolder en Tussendijken, de parochie H. Nicolaas in Spangen en de parochie Heilig Hart in de Oud-Mathenesse en Witte Dorp. De kerkgebouwen zijn in de loop van de jaren gesloten.

Ze zijn nog te zien in de glas-in-loodramen van de Pax Christi kerk, evenals hun symbolen. En uit iedere kerk zijn ook nog belangrijke voorwerpen te vinden. Kijk maar eens naar het eeuwenoude Piet Hein kruis uit de Antonius Abt kerk, het Mariabeeld uit de Petruskerk, het tabernakel, altaar kruis en kandelaars uit de Nicolaaskerk, het metalen plastiek van vijf broden en twee vissen uit de Heilig Hartkerk. De ruimtes in de Pax Christi kerk dragen de namen Abtzaal, Heilighartkamer, Nicolaaskamer en Petruskamer.

De Pax Christi kerk is in 1994 geconsacreerd en sindsdien het centrum van onze geloofsgemeenschap.

ONS LOGO, DE VREDESDUIF

Dit logo van de parochie heeft de volgende betekenis:

 • In de C van Christus is de duif getekend als symbool van Vrede, en van Jezus geest.
 • De duif vliegt de C uit, dat is: Christus geeft zijn vrede.
 • De C is bovendien het symbool van ` eigen kring` van de parochie.
 • Bijdragen aan de vrede in de wijken, waar we wonen.
 • De duif verbreekt de ketting en brengt de olijftak, dat is: vrede begint, waar mensen zich niet opsluiten in eigen kring, maar door hun eigen grens heen breken en contact leggen met anderen buiten de eigen kring.
 • Het logo is dus zowel een naam-beeld alsook een beeld van onze parochietaak:

Vrede stichten zoals Christus.

BEREIKBAARHEID & CONTACT

Bereikbaarheid:

Adres: Mathenesserdijk 23 – 3027 BA ROTTERDAM

Halte: Marconiplein
Metro A, B en C
Tramlijnen 4, 8, 21, 23 en 24

Aanwezig in de kerk, kom gerust langs:

Maandag van 10.00 uur – 12.00uur
Vrijdag van 11.00 uur – 13.00 uur

Contact opnemen de Pax Christi
Telefoonnummer: 010 – 437 37 66
E-mailadres: parpaxchristi@live.nl

Voor dringende gevallen kunt u bellen:
Mevr. Nel Laaper telefoon: 06 – 493 02 506

Donaties aan de Pax Christi
IBAN: NL 86 INGB 0001 2635 46
Hr. W. Niemantsverdriet (Penningmeester Pax Christi-kerk)

Beheer Commissie
Voorzitter: Mevr. Marlies v.d. Poel
Secretaris: Mevr. Lize De Looper
Penningmeester: Hr. W. Niemantsverdriet
Commissielid: Hr. Julien Michielsen

Rotterdam kerk Mathenesserdijk Pax Christi

Als je van goede wil bent, ben je altijd welkom!